ประชาสัมพันธ์ สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม (สบว. เดิม)  2 เรื่อง

1. การติดตามงานโครงการพัฒนาวิชาการ สามารถติดตามได้จากแบบฟอร์มนี้

เช่น การขอหนังสือมอบอำนาจ การขอดำเนินการโครงการพัฒนาวิชาการของสำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดตามสถานะของเอกสาร https://kasets.art/31i1rf

2. ข้อบังคับว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ ตาม link นี้

http://oas.psd.ku.ac.th/web2020/Services/PDF/DOWNLOAD2/DOC2000_17.pdf

ข่าว ประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับ ศูนย์วิจัย

ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุน มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนทางการเงินสุทธิ (NPV) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (ฺBenefit Cost Ratio) ผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม โดยวิธีคัดเลือก

04042024101717ดาวน์โหลด

กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง การตรวจสอบเอกสารหลักฐานโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ …

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิจัย

ประกาศขยายเวลารับสมัครฯ-ใบสมัค …

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก

28032024094018ดาวน์โหลดรายละเอ …

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Thailand Capital Market Research Institute: CMRI)

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพ …

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิจัย (วุฒิปริญญาโท)

ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได …

ข่าว ศูนย์วิจัย

เกี่ยวกับ ศูนย์วิจัย

ข้อมูลการ ติดต่อ

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์

0-2561-5037

โทรสาร

0-2561-5037 ต่อ 16

อีเมล์

caer.ku@gmail.com

ที่อยู่

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 3) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่งข้อความหาเรา ที่นี่

แจ้งเรื่องร้องเรียน ติดต่อ ชี้แจง ถึงหัวหน้าศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์