ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิส …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย โครงการ Econ Break talk ในหัวข้อ “ทุนการค้าและการคลังท้องถิ่น” โดย ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ …

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ Econ Break talk บรรยายเรื่อง “Doing and publishing international standard research” โดย Prof. Dr. Vijay Kannan, Utah State University

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ …

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอรับทุน ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

ไฟล์ .pdf ประกาศ เรื่องหลักเกณ …

ประกาศ เรื่อง การจัดสรรค่าอำนวยการโครงการ

ประกาศ เรื่อง การจัดสรรค่าอำนว …

การบริหารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

ไฟล์เอกสาร การบริหารศูนย์วิจัย …

BOOK OF ABSTRACTS 2020

  BOOK OF ABSTRACTS 2020

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีงบประมาณ 2562

2.2 กำหนดการ (19-08-62)

การเปิดโครงการพัฒนาวิชาการ