การเปิดโครงการพัฒนาวิชาการ

เชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการจัดเก็บและการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวที่เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

รายละเอียด

BOOK OF ABSTRACTS

⇒ รายละเอียด

บทบาทด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ “เกษตรศาสตร์ สร้างคน พัฒนาชาติ อย่างยั่งยืน”

ขอความกรุณาศิษย์เก่า ระดับปริญ …

งานวิจัยที่โดดเด่น คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร. วิษณุ อรรถวานิช อาจารย์ …

การจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินมูลค่ากิจการ

การจัดทำข้อเสนอโครงการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพื่อดำเนินงานโครงการศึกษาการเตรียมการเข้าเป็นสมาชิกความตกลง CPTPP เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ (Government Procurement)

รายละเอียด http://caer.eco.ku. …

CALL FOR PAPER:2019 CIFAEM

รายละเอียด

การรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังประญญาเอก

รายละเอียด

ขอเชิญเป็นที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนระบบราชการสู่ Thailand 4.0

รายละเอียด