ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษา “โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การมอบของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2561 ของคณะทำงานร่วมศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC)

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น.

edf

รศ. ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ. ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ รองผู้อำนวยการฝ่ายตีพิมพ์และเผยแพร่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เข้ามอบของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2561 ให้แก่ ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะคณะทำงานร่วมศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC)

27398376_1835800063118837_2006787646_o