خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn
คณาจารย์ (นักวิจัย)
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

คณาจารย์ (นักวิจัย)

สาขางานวิจัย คำสำคัญของแต่ละสาขา นักวิจัย ภาควิชา E-mail
Evaluation in - Willingness to Pay รศ.วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ null เศรษฐศาสตร์ fecovaa@ku.ac.th
Environmental and - Economics Value รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์ null เศรษฐศาสตร์ fecosob@ku.ac.th
Resource Economics - Payment for Ecosystem Service ผศ.ดร.วรวรรณ ตุ้มมงคล null เศรษฐศาสตร์ fecowwt@ku.ac.th
- Travel Cost ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช null เศรษฐศาสตร์ fecowna@ku.ac.th
- Recreation ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecoppj@ku.ac.th
ผศ.ดร.สันติ แสงเลิศไสว null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร saaanti77@yahoo.com
ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecoknv@ku.ac.th
รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecoswp@ku.ac.th
****************************************
Climate Change - Crop Production ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช null เศรษฐศาสตร์ fecowna@ku.ac.th
- Land Use Change ผศ.ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์ null เศรษฐศาสตร์ fecoscs@ku.ac.th
- Farmer Adaptation รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecoswp@ku.ac.th
ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecoknv@ku.ac.th
****************************************
****************************************
CGE Modeling อ.ดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย null เศรษฐศาสตร์ fecomnl@ku.ac.th
ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecoknp@ku.ac.th
ผศ.ดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร itthipong@gmail.com
****************************************
Macro Modeling - Social Accounting Matrix ผศ.ดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ null เศรษฐศาสตร์ fecoand@ku.ac.th
- Economic Growth Model รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ null เศรษฐศาสตร์ fecobdc@ku.ac.th
- Input-Output Simulation รศ.ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์ null เศรษฐศาสตร์ fecoret@hotmail.com
ผศ.ดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์ null เศรษฐศาสตร์ fecospn@ku.ac.th
ผศ.ดร. อิสริยา บุญญะศิริ null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecoiyb@ku.ac.th
****************************************
Poverty Alleviation - Poverty Assessment รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ null เศรษฐศาสตร์ fecosus@ku.ac.th
- Community Empowerment รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์ null เศรษฐศาสตร์ fecochl@ku.ac.th
- Sustainable Community ผศ.ดร.วรวรรณ ตุ้มมงคล null เศรษฐศาสตร์ fecowwt@ku.ac.th
- Community Participation ผศ.ดร.วลีรัตน์ สุพรรณชาติ null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecowrs@ku.ac.th
รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecoswp@ku.ac.th
ผศ.ดร.อิสริยา บุญญะศิริ null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecoiyb@ku.ac.th
ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร feconnm@ku.ac.th
อ.ดร.เดชรัต สุขกำเนิด null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร tonklagroup@yahoo.com
****************************************
Economics of - Sustainable Economics รศ.อุ่นกัง แซ่ลิ้ม null เศรษฐศาสตร์ fecoakl@ku.ac.th
Sustainable - Sustainable Community รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ null เศรษฐศาสตร์ fecobdc@ku.ac.th
Development - Sustainable Development ผศ.ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์ null เศรษฐศาสตร์ fecoscs@ku.ac.th
รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ null เศรษฐศาสตร์ fecosus@ku.ac.th
ผศ.ดร.อรุณี ปัญญาสวัสดิ์สุทธิ์ null เศรษฐศาสตร์ fecoand@ku.ac.th
ผศ.ดร.สุมาลี พุ่มภิญโญ null เศรษฐศาสตร์ fecosup@ku.ac.th
อ.ดร.สมหมาย อุดมวิทิต null เศรษฐศาสตร์ lbcsmu@ku.ac.th
ผศ.ดร.วรวรรณ ตุ้มมงคล null เศรษฐศาสตร์ fecowwt@ku.ac.th
ผศ.ดร.อัครนันท์ คิดสม null เศรษฐศาสตร์ fecoanki@ku.ac.th
อ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร null เศรษฐศาสตร์ saksitb@yahoo.com
ผศ.รสดา เวษฎาพันธุ์ null เศรษฐศาสตร์ fecorove@ku.ac.th
ผศ.ดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย null เศรษฐศาสตร์ fecokwc@ku.ac.th
ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecoknv@ku.ac.th
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecocrp@ku.ac.th
ผศ.ดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร feconpps@ku.ac.th
อ.ณิธิชา ธรรมธนากูล null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร feconct@ku.ac.th
ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecotwj@ku.ac.th
ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร feconnm@ku.ac.th
ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecopds@gmail.com
ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecoppj@ku.ac.th
รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecoswp@ku.ac.th
อ.ดร.สุวรรณา สายรวมญาติ null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecosnsa@ku.ac.th
ผศ.ดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์ null สหกรณ์ feconrk@ku.ac.th
****************************************
Community-Based - Marketing Development อ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร null เศรษฐศาสตร์ saksitb@yahoo.com
Business Economics - Production Development รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ null เศรษฐศาสตร์ fecosus@ku.ac.th
for Sustainability - Economic Feasibility ผศ.รสดา เวษฎาพันธุ์ null เศรษฐศาสตร์ fecorove@ku.ac.th
Analysis
อ.ดร.สมหมาย อุดมวิทิต null เศรษฐศาสตร์ lbcsmu@ku.ac.th
ผศ.ดร.ธนา สมพรเสริม null เศรษฐศาสตร์ thana.s@ku.ac.th
ผศ.ดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย null เศรษฐศาสตร์ fecoppc@ku.ac.th
ผศ.ดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecokns@ku.ac.th
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecocrp@ku.ac.th
ผศ.ดร.นงนุช ปรมาคม null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร feconna@ku.ac.th
รศ.นภาภรณ์ พรหมชนะ null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร feconpp@.ku.ac.th
ผศ.ดร.รวิสสาข์ สุชาโต null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ravissa.s@ku.ac.th
รศ.ดร.วินัย พุทธกูล null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecownp@ku.ac.th
อ.ดร.สุวพร ผาสุข null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecospp@ku.ac.th
อ.ดร.สุวรรณา สายรวมญาติ null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecosnsa@ku.ac.th
ผศ.ดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์ null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecoacd@ku.ac.th
ผศ.ดร.อรชส นภสินธุวงศ์ null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร orachos.n@ku.ac.th
อ.อัจฉรา ปทุมนากุล null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecoarp@ku.ac.th
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท null สหกรณ์ fecojup@ku.ac.th
รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ null สหกรณ์ fecovss@ku.ac.th
ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา null สหกรณ์ fecorsp@ku.ac.th
****************************************
Public Program and - Satisfaction Survey รศ.อุ่นกัง แซ่ลิ้ม null เศรษฐศาสตร์ fecoakl@ku.ac.th
Policy Evaluation - Monitoring and Evaluation รศ.วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ null เศรษฐศาสตร์ fecovaa@ku.ac.th
in Monetary Policy ผศ.ดร.นนทร์ วรพาณิชช์ null เศรษฐศาสตร์ junlatat@hotmail.com
- Monitoring and Evaluation ผศ.ดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน null เศรษฐศาสตร์ fecospd@ku.ac.th
in Fiscal Policy อ.ดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ null เศรษฐศาสตร์ fecocyp@ku.ac.th
อ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร null เศรษฐศาสตร์ saksitb@yahoo.com
ผศ.ดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย null เศรษฐศาสตร์ fecokwc@ku.ac.th
รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ null เศรษฐศาสตร์ fecosus@ku.ac.th
รศ.ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์ null เศรษฐศาสตร์ fecoret@hotmail.com
ผศ.ดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง null เศรษฐศาสตร์ wuthiya.s@ku.ac.th
รศ.ดร.วรดี จงอัศญากุล null เศรษฐศาสตร์ fecowdj@ku.ac.th
ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ null เศรษฐศาสตร์ fecotrl@ku.ac.th
อ.ดร.สมหมาย อุดมวิทิต null เศรษฐศาสตร์ lbcsmu@ku.ac.th
ผศ.ดร.ธนา สมพรเสริม null เศรษฐศาสตร์ thana.s@ku.ac.th
ผศ.ดร.วรวรรณ ตุ้มมงคล null เศรษฐศาสตร์ fecowwt@ku.ac.th
ผศ.ดร.นนทร์ วรพาณิชช์ null เศรษฐศาสตร์ junlatat@hotmail.com
ผศ.ดร.อัครนันท์ คิดสม null เศรษฐศาสตร์ fecoanki@ku.ac.th
อ.ดร.พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ null เศรษฐศาสตร์ puttiphat@hotmail.com
ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecoknp@ku.ac.th
ผศ.ดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecokns@ku.ac.th
ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecotwj@ku.ac.th
ผศ.ดร.นงนุช ปรมาคม null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร feconop@yahoo.com
รศ.นงนุช อังยุรีกุล null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร feconna@ku.ac.th
อ.ดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecomcp@ku.ac.th
รศ.ดร.วินัย พุทธกูล null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecownp@ku.ac.th
ผศ.ดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์ null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecoacd@ku.ac.th
ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecoppj@ku.ac.th
รศ.ดร.วิจิตรศรี สงวนวงศ์ null สหกรณ์ fecovss@ku.ac.th
ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา null สหกรณ์ fecorsp@ku.ac.th
ผศ.ดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์ null สหกรณ์ feconrk@ku.ac.th
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท null สหกรณ์ fecojup@ku.ac.th
****************************************
International - International Trade อ.ดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ null เศรษฐศาสตร์ fecocyp@ku.ac.th
Economics - International Investment รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ null เศรษฐศาสตร์ fecobdc@ku.ac.th
- Competitive Measurement ผศ.ดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย null เศรษฐศาสตร์ fecokwc@ku.ac.th
ผศ.รสดา เวษฎาพันธุ์ null เศรษฐศาสตร์ fecorove@ku.ac.th
รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์ null เศรษฐศาสตร์ fecochl@ku.ac.th
รศ.ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์ null เศรษฐศาสตร์ fecoret@hotmail.com
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์ null เศรษฐศาสตร์ fecoslp@ku.ac.th
ผศ.ดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง null เศรษฐศาสตร์ wuthiya.s@ku.ac.th
รศ.ดร.วรดี จงอัศญากุล null เศรษฐศาสตร์ fecowdj@ku.ac.th
ผศ.ดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์ null เศรษฐศาสตร์ fecospn@ku.ac.th
อ.ดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย null เศรษฐศาสตร์ fecomnl@ku.ac.th
ผศ.ดร.อัครนันท์ คิดสม null เศรษฐศาสตร์ fecoanki@ku.ac.th
ผศ.ดร.ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์ null เศรษฐศาสตร์ thanasin.t@ku.ac.th
ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา null เศรษฐศาสตร์ fecoknp@ku.ac.th
รศ.นงนุช อังยุรีกุล null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร feconna@ku.ac.th
ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecopds@gmail.com
ผศ.ดร.วลีรัตน์ สุพรรณชาติ null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecowrs@ku.ac.th
ผศ.ดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร itthipong@gmail.com
ผศ.ดร. อิสริยา บุญญะศิริ null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecoiyb@ku.ac.th
****************************************
Labour Economics - Migration ผศ.ดร.วรวรรณ ตุ้มมงคล null เศรษฐศาสตร์ fecowwt@ku.ac.th
- Human Capital Investment ผศ.ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์ null เศรษฐศาสตร์ fecoscs@ku.ac.th
ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecopds@gmail.com
อ.ดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecomcp@ku.ac.th
ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecovss@ku.ac.th
****************************************
Food and - Land Use Change อ.ดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ null เศรษฐศาสตร์ fecocyp@ku.ac.th
Alternative Energy - Bioenergy ผศ.ดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย null เศรษฐศาสตร์ fecokwc@ku.ac.th
- Farmer Adaptation รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์ null เศรษฐศาสตร์ fecochl@ku.ac.th
- Economic Feasibility ผศ.ดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง null เศรษฐศาสตร์ wuthiya.s@ku.ac.th
Analysis ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช null เศรษฐศาสตร์ fecowna@ku.ac.th
- Marketing Survey ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecoknp@ku.ac.th
- Food Security ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecoknv@ku.ac.th
- Food Standard ผศ.ดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร feconpps@ku.ac.th
อ.ณิธิชา ธรรมธนากูล null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร feconct@ku.ac.th
อ.ดร.เดชรัต สุขกำเนิด null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร tonklagroup@yahoo.com
ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecotwj@ku.ac.th
อ.ดร.สุวพร ผาสุข null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecospp@ku.ac.th
ผศ.ดร.อรชส นภสินธุวงศ์ null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร orachos.n@ku.ac.th
ผศ.ดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร itthipong@gmail.com
ผศ.ดร. อิสริยา บุญญะศิริ null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecoiyb@ku.ac.th
ผศ.ดร.เออวดี เปรมัษเฐียร null เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร fecoadu@ku.ac.th