การมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557

jan 15th มอบรางวัล06

          เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ผศ.ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์และหัวหน้าโครงการ เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557 ระดับ Silver จากผลงาน เรื่อง ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สร้างคุณูปการแก่เกษตรกรและสังคม (ด้านมันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด อ้อย ไก่ และโค) ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม

jan 15th มอบรางวัล05

jan 15th มอบรางวัล02

jan 15th มอบรางวัล03