خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn
แบบฟอร์มต่างๆ
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

แบบฟอร์มต่างๆ

รายละเอียดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

 • รายละเอียดและองค์ประกอบในข้อเสนอโครงการวิจัย

 • แบบฟอร์มการขอใช้บริการศูนย์วิจัยฯ

 • แบบฟอร์มการขอใช้บริการยืมอุปกรณ์
 • แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(ในเวลาราชการ)
 • แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(นอกเวลาราชการ)
 • แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้ช่วยนักวิจัย
 • แบบฟอร์มการขอใช้พื้นที่ปฏิบัติการวิจัย

 • แบบฟอร์มการพิจารณามอบเงินสนับสนุนหรือเงินรางวัลฯ

 • แบบฟอร์มขอรับการพิจารณามอบเงินสนับสนุนหรือเงินรางวัลฯ new

 • แบบฟอร์มการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ

 • ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการ
 • การเข้าระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ
 • หนังสือยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย


  หนังสือมอบอำนาจ

 • มอบอำนาจแบบมีพยาน
 • มอบอำนาจให้ยื่นข้อเสนอ ต่อรองราคา ลงนามสัญญา และรับเงินค่าจ้างตามสัญญา
 • มอบอำนาจให้ยื่นข้อเสนอ ต่อรองราคา
 • มอบอำนาจให้รับเงินค่าจ้างตามสัญญา
 • มอบอำนาจให้ลงนามสัญญา และรับเงินค่าจ้างตามสัญญา
 • มอบอำนาจให้ลงนามสัญญา

  บันทึกข้อความ

 • ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ
 • ขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ (เกิน 3 ล้านบาท)
 • ขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ (ไม่เกิน 3 ล้านบาท)
 • ขออนุมัติปิดโครงการพัฒนาวิชาการ (เกิน 3 ล้านบาท)
 • ขออนุมัติปิดโครงการพัฒนาวิชาการ (ไม่เกิน 3 ล้านบาท)
 • ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการพัฒนาวิชาการ (เกิน 3 ล้านบาท)
 • ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการพัฒนาวิชาการ (ไม่เกิน 3 ล้านบาท)
 • ขออนุมัติยกเลิกโครงการพัฒนาวิชาการ (เกิน 3 ล้านบาท)
 • ขออนุมัติยกเลิกโครงการพัฒนาวิชาการ (ไม่เกิน 3 ล้านบาท)


  เอกสารสำหรับการลงนามในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง

 • หนังสือแจ้งการยกเว้นอากรแสตมป์
 • ระบบผู้ซื้อ-ผู้ขาย (GFMIS)
 • เอกสารการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง new
 • พระราชบัญญัติ มก. พ.ศ. 2558
 • แบบการลงทะเบียน e-GP
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี มก.
 • บัญชีธนาคารทหารไทย มก.
 • บัญชีธนาคารกรุงศรี มก.