Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ขอเชิญประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th National Graduate Conference)

ตามที่ โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย
มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th National Graduate Conference)
ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยสำหรับนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รวมถึงสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะพัฒนาไปเป็นแหล่งอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติต่อไป
ด้วยการนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์

ศูนย์วิจัยฯ ขอประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่านใดสนใจสามารถส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5
โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/NGC.PSAKU
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 08-4545-9754
อีเมลล์ national.graduate.conference@gmail.com

5