Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

เปิดรับบทคัดย่อและผลงานวิจัยด้านการเดินและจักรยาน เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3

ตามที่ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Cyxling Club: TCC) ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดำเนินโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย อันมีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างสังคมหรือชุมชนที่มีการเดินและการใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจำวันของคนไทยในบริบทต่างๆ ผลสัมฤทธิ์ส่วนหนึ่งของการดำเนินงานที่ผ่านมาคือ การจัดระบบและโครงสร้างสำหรับการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน บัดนี้ โครงการ จะจัดการประชุมวิชาการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3 ขึ้นโดยเน้นประเด็นความปลอดภัย (The 3 rd Thailand Bike & Walk Forum: Safety Today is Safety Tomorrow) ในช่วงเดือนมีนาคม 2558 เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิชาการด้านการเดินและการใช้จักรยานสู่สาธารณะและหวังให้นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงและเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป นั้น

ในการนี้ ศูนย์วิจัยฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ฯ มายังคณาจารย์และนักวิจัยร่วมส่งบทคัดย่อและผลงานวิชาการเข้ารับการพิจารณาเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2557 >> ดาวน์โหลดรายละเอียด