خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn
ขอเชิญประชุม เพื่อรยงานผลการวิเคราะห์ “ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดออนไลน์ Thaitrade.com”
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ขอเชิญประชุม เพื่อรยงานผลการวิเคราะห์ “ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดออนไลน์ Thaitrade.com”

การแถลงข่าว ”ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดออนไลน์ Thaitrade.com” ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ได้ลงนามตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการเพื่อเสรืมสร้างความเข็มแข็งและประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และนักวิชาการ ของทั้งสองหน่วยงานในการศึกษาและวิจัยด้านเศรษฐกิจการต่างๆ ที่จะนำไปสู่การวางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนาการเกษตรของไทย วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร บางเขน กรุเทพฯ โดยมี นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผูอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ผู้แทน สศก รศ.ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ผู้แทน มก. เป็นผู้รายงาน

 

Untitled-1

DSC_0808

2