การสมัครขอรับพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ และผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2559

คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแจ้งให้อาจารย์ นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2559 สมัครขอรับการพิจารณารางวัล โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด