Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Grassroots economics development (GEP) 2016

14380011_888837664550161_4163968324520861744_o

ในวันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวเปิดงาน การฝึกอบรมระหว่างประเทศ ” Grassroots Economics Development Following Sufficiency Economy Philosophy 2016 ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง 28 ตุลาคม 2559 และ ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับในครั้งนี้ ณ ห้อง EC 5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14409439_888837284550199_2155570088805354160_o

14444690_888837471216847_6374868772315783407_o

14480764_888837607883500_4625514352156878261_o

14468254_888837604550167_8835937840451239016_o

14480487_888837514550176_8573455197413039786_o

14500205_888837381216856_3050515232881110131_o

14409510_888837467883514_6401235233930199634_o

14500747_888837674550160_5132086797769240355_o