CAER - Center for Applied Economics Research
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

Welcome to CAER

Welcome to CAER

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการกลุ่มวิจัย/วิชาการ ประจำปี 2557-2558

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00 น. ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังและเป็นประธานกล่าวปิดงาน การติดตามผลการดำเนินงานโครงการกลุ่มวิจัย / วิชาการ ประจำปี 2557-2558 ณ ห้องประชุม EC 5628 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more...

รายการ คิดเพื่อชาติ TNN2 ตอน บริหารจัดการน้ำอย่างไร ภายใต้การเปลี่ยนแปลง

ในวันที่ 19 เม.ย.59 ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้สัมภาษณ์ เรื่อง การบริการจัดการน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อภาคเกษตรไทย การจัดการน้ำที่ดีของต่างประเทศ การจัดการน้ำของไทยใกล้เคียงเพียงใด และแนวทางในการจัดการน้ำ ในรายการคิดเพื่อชาติ ออกอากาศในเวลา 22.40 น. ทางช่อง TNN2 หรือ 784

Read more...

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การบริหารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประกาศการบริหารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559 ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การบริหารศูนย์วิจัยฯ – 13_01_59

Read more...

โครงการอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 น. รศ.ดร. บัณฑิต ชัยวิชญชาติ รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และ อ.ดร.ศักศิ์สิทธิ์ บุศยพลากร หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ กล่าวต้อนรับ คณะครูผู้เข้าร่วมอบรมภายใน โครงการอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างศักายภาพด้านการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” สำหรับครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2559 ณ อาคารปฎิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   ดาวน์โหลดรูปภาพพิธีมอบเกียรติบัตร คลิ๊กที่นี่

Read more...

สัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง “Does Agricultural Trade Affect Farm Productivity?” และ “How to Get Your Journal Article Published”

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (CAER) ร่วมกับศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (CASAF) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการ การสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง “Does Agricultural Trade Affect Farm Productivity?” และ “How to Get Your Journal Article Published” โดย David A. Fleming, PhD ในวันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ศศ. ๕๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เอกสารประกอบการบรรยาย Publishing Agricultural Productivity

Read more...