Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ประกาศ/กิจกรรม  // Browsing posts in ประกาศ/กิจกรรม

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การบริหารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประกาศการบริหารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559 ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การบริหารศูนย์วิจัยฯ – 13_01_59

Read more...

สัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง “Does Agricultural Trade Affect Farm Productivity?” และ “How to Get Your Journal Article Published”

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (CAER) ร่วมกับศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (CASAF) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการ การสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง “Does Agricultural Trade Affect Farm Productivity?” และ “How to Get Your Journal Article Published” โดย David A. Fleming, PhD ในวันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ศศ. ๕๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เอกสารประกอบการบรรยาย Publishing Agricultural Productivity

Read more...

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผอ.ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และดร.วิษณุ อรรถวานิช รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก. แถลงข่าวในนาม ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KU – OAE Foresight Center : KOFC) ถึงสถานการณ์ภัยแล้งกับแรงงานภาคเกษตร

วันที่ 3 มีนาคม 2559 นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผอ.ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และดร.วิษณุ อรรถวานิช รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก. แถลงข่าวในนาม ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KU – OAE Foresight Center : KOFC) ถึงสถานการณ์ภัยแล้งกับแรงงานภาคเกษตร ณ ห้องประชุมศูนย์ติดตามฯ ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Read more...

รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ นักวิจัยและนิสิตนานาชาติ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

วันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 9.00-15.00 น. ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / รองคณบดีฝ่ายวิจัย / ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ และ ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมให้การต้อนรับและกล่าวต้อนรับคณาจารย์ นักวิจัยและนิสิตนานาชาติ เข้าศึกษาดูงานศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต เป็นผู้ดูแลในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ณ ห้องประชุม EC 5628 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเปิดอุทยานบัว ณ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จะจัดงานเปิด “อุทยานบัว” ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2559 ณ อุทยานบัว อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปี พ.ศ. 2559 และเพื่อพัฒนาอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตลอดจนเป็นการดึงนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดสกลนครและกลุ่มจังหวัดมากขึ้น รวมทั้งการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนคร ให้นักท่องเที่ยว ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มาเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

Read more...