Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ข่าวสารงานวิจัย  // Browsing posts in ข่าวสารงานวิจัย

รายการ คิดเพื่อชาติ TNN2 ตอน บริหารจัดการน้ำอย่างไร ภายใต้การเปลี่ยนแปลง

ในวันที่ 19 เม.ย.59 ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้สัมภาษณ์ เรื่อง การบริการจัดการน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อภาคเกษตรไทย การจัดการน้ำที่ดีของต่างประเทศ การจัดการน้ำของไทยใกล้เคียงเพียงใด และแนวทางในการจัดการน้ำ ในรายการคิดเพื่อชาติ ออกอากาศในเวลา 22.40 น. ทางช่อง TNN2 หรือ 784

Read more...

สถานการณ์ภัยแล้งกับแรงงานภาคเกษตร

วันที่ 3 มีนาคม 2559 นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผอ.ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และดร.วิษณุ อรรถวานิช รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก. แถลงข่าวในนาม ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KU – OAE Foresight Center : KOFC) ถึงสถานการณ์ภัยแล้งกับแรงงานภาคเกษตร ณ ห้องประชุมศูนย์ติดตามฯ ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Read more...

พิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2558

          ขอแสดงความยินดีกับ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านสาธารณะ เรื่อง”การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” ในพิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2558 ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Read more...

การมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557

          เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ผศ.ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์และหัวหน้าโครงการ เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557 ระดับ Silver จากผลงาน เรื่อง ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สร้างคุณูปการแก่เกษตรกรและสังคม (ด้านมันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด อ้อย ไก่ และโค) ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม

Read more...

ขอเชิญประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th National Graduate Conference)

ตามที่ โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th National Graduate Conference) ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยสำหรับนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะพัฒนาไปเป็นแหล่งอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติต่อไป ด้วยการนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ ศูนย์วิจัยฯ ขอประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่านใดสนใจสามารถส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/NGC.PSAKU หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 08-4545-9754 อีเมลล์ national.graduate.conference@gmail.com

Read more...

ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 258 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.surdi.su.ac.th หรือ facebook : Surdi Silpakorn โทร. 034-255-808, 034-219-013 โทรสาร 034-219-013

Read more...

เปิดรับบทคัดย่อและผลงานวิจัยด้านการเดินและจักรยาน เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3

ตามที่ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Cyxling Club: TCC) ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดำเนินโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย อันมีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างสังคมหรือชุมชนที่มีการเดินและการใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจำวันของคนไทยในบริบทต่างๆ ผลสัมฤทธิ์ส่วนหนึ่งของการดำเนินงานที่ผ่านมาคือ การจัดระบบและโครงสร้างสำหรับการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน บัดนี้ โครงการ จะจัดการประชุมวิชาการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3 ขึ้นโดยเน้นประเด็นความปลอดภัย (The 3 rd Thailand Bike & Walk Forum: Safety Today is Safety Tomorrow) ในช่วงเดือนมีนาคม 2558 เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิชาการด้านการเดินและการใช้จักรยานสู่สาธารณะและหวังให้นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงและเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป นั้น ในการนี้ ศูนย์วิจัยฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ฯ มายังคณาจารย์และนักวิจัยร่วมส่งบทคัดย่อและผลงานวิชาการเข้ารับการพิจารณาเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2557 >> ดาวน์โหลดรายละเอียด

Read more...