خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn
ข่าวสารงานวิจัย
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ข่าวสารงานวิจัย  // Browsing posts in ข่าวสารงานวิจัย

ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง “CLMVT Sister Cities:จากเมืองคู่มิตรสู่หุ้นส่วนเศรษฐกิจยุคใหม่”

ด้วยศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายละเอียด

Read more...

เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยกับศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส.

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความประสงค์ที่จะจัดจ้างการศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยประเมินผลโครงการชุมชนอุดมสุข” จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขและขอบเขตการศึกษาตามกรอบการจ้างวิจัย (TOR) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  ทั้งนี้ กรุณาส่งราคากลาง ภายในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561  หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฐิติมา ขำม่วง โทรศัพท์ 061-1544623 รายละเอียด

Read more...

ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างดำเนินงานพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการกองทุนการออมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีการคัดเลือก

ด้วย กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างดำเนินงานพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการทุนการออมแห่งชาติ รายละเอียด

Read more...

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงขอเชิญท่านเสนอราคาเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0  รายละเอียด

Read more...

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาสภาวะการแข่งขันในตลาดค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

ด้วย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ) มีความประสงค์จะจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงาน รายละเอียด

Read more...

ขอเชิญส่งหัวข้อการศึกษาวิจัยเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2561

ด้วยสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะจัดการสัมมนาเรื่อง การเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2561 ระหว่าง 23-24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ รายละเอียด

Read more...

ขอให้พิจารณาสัญญาจ้าง แนบท้าย พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้ออกพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รายละเอียด  

Read more...