Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ข่าวสารงานวิจัย  // Browsing posts in ข่าวสารงานวิจัย

เกาะติดผลกระทบเศรษฐกิจจากโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผอ.ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เห็นชอบการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 พื้นที่เป้าหมายการเอาประกันภัยขั้นต่ำ จำนวน 25 ล้านไร่ ทั่วประเทศ วงเงิน 1,841.10 ล้านบาท (กรอบวงเงินสำหรับพื้นที่เอาประกันภัยจำนวน 30 ล้านไร่) โดยมาจากเงินงบประมาณคงเหลือ ในปี 2559 จำนวน 203.95 ล้านบาท และของบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 1,637.15 ล้านบาท ครอบคลุมภัยธรรมชาติทั้ง 7 ประเภท ได้แก่ 1.น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก 2.ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง 3.ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น 4.ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง 5.ลูกเห็บ 6.ไฟไหม้ […]

Read more...

ผลกระทบพระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ต่อภาคเกษตรไทย

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงข่าวในนามศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC) ประเด็น ผลกระทบพระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ต่อภาคเกษตรไทย ณ ห้องประชุมศูนย์ติดตามฯ ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

Read more...

ประกาศการขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย คลิก แบบฟอร์มขอรับทุนอุดหนุนวิจัย คลิก หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย คลิก ระยะเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการ: ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Read more...

ขอเชิญรับฟังสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “How dangerous are drinking drivers now?” Replicating and updating Levitt and Porter

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ เรียนเชิญรับฟังสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “How dangerous are drinking drivers now?” Replicating and updating Levitt and Porter โดย Associate Professor Richard A. Dunn, University of Connecticut วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้อง EC5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (9.30-10.00 น. ลงทะเบียนพร้อมรับเอกสารและอาหารว่าง) ไม่มีค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมที่ caer.ku@gmail.com หรือ โทร 02-561-5037 ต่อ 11

Read more...

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป การเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการ เปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายจากเดิมผ่านสำนักงานบริการวิชาการ เปลี่ยนเป็นผ่านกองคลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียด แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการ ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

Read more...

ผศ.ดร. วิษณุ อรรถวานิช ได้รับรางวัล 2016 Abraham Lincoln Honor Award for Increasing Global Food Security

วันที่ 23 กันยายน 2559 ผศ.ดร. วิษณุ อรรถวานิช หนึ่งในผู้มีส่วนร่วมในการเขียนเรื่อง “Climate Change, Global Food Security, and the U.S. Food System” ซึ่งเป็นการศึกษาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อความมั่นคงด้านอาหารของโลกผ่านระบบอาหารที่มีความซับซ้อน ได้รับรางวัล “2016 Abraham Lincoln Honor Award for Increasing Global Food Security” ของกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาซึ่งมอบให้กับผลงานที่มีส่วนช่วยให้ทางกระทรวงเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกาบรรลุวิสัยทัศ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ที่ตั้งไว้ รายละเอียดงานวิจัยสามารถอ่านได้ที่ http://www.usda.gov/oce/climate_change/FoodSecurity.htm

Read more...

การเตรียมความพร้อมภาคเกษตร Smart Farmer กับการเข้าสู่ “ไทยแลนด์ 4.0”

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผอ.ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และ ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ร่วมกันแถลงข่าวในนาม ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KU – OAE Foresight Center : KOFC) ถึงการเตรียมความพร้อมภาคเกษตร Smart Farmer กับการเข้าสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ณ ห้องสมุดคติการ ชั้น 2 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more...

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการกลุ่มวิจัย/วิชาการ ประจำปี 2557-2558

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00 น. ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังและเป็นประธานกล่าวปิดงาน การติดตามผลการดำเนินงานโครงการกลุ่มวิจัย / วิชาการ ประจำปี 2557-2558 ณ ห้องประชุม EC 5628 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more...