خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn
ข่าวสารงานวิจัย
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ข่าวสารงานวิจัย  // Browsing posts in ข่าวสารงานวิจัย

ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านคุณภาพและข้อเสนอด้านราคาในการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก “โครงการศึกษาวิเคราะห์การเข้าสู่ตลาดแรงงานและการทำงานของวัยแรงงานตอนต้นในประเทศไทยแบบมุ่งอนาคต”

รายละเอียด

Read more...

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนารายภาคระยะ 20 ปี

รายละเอียด

Read more...

ประกาศรับสมัครขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 3 โครงการ

รายละเอียด

Read more...

ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาฯ

รายละเอียด

Read more...

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวทางและวิธีการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

ด้วย กรมชลประทานได้ดำเนินการว่าจ้างสถาบัน/บริษัทที่ปรึกษา รายละเอียด

Read more...

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ รายละเอียด

Read more...

ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาด้านเทคนิคและด้านราคา

รายละเอียด

Read more...

ขอให้เสนอราคาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ในมิติที่ 2 (คุณภาพการให้บริการ)

ตามที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสุพรรบุรี ได้รับอนุญาตจากสถาบันการศึกษาเสนอรายชื่อ รายละเอียด

Read more...