خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn
ข่าวสารงานวิจัย
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ข่าวสารงานวิจัย  // Browsing posts in ข่าวสารงานวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมยื่นเสนอ และนำเสนองาน

รายละเอียด

Read more...

ประชาสัมพัธ์เรียนเชิญเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย

รายละเอียด

Read more...

ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการศึกษาความเหมาะสมในการขอรับเงินสนับสนุนฯ

รายละเอียด

Read more...

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “ITD Research Forum 2018″

รายละเอียด

Read more...

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาและวางระบบเชื่อมโยงการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 : ประเมินผลแผนฯ 12 ในช่วงปีแรกฯ เป็นกรณีศึกษา

รายละเอียด

Read more...

ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อรับงาน

ด้วย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จะจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจแและสังคม รายละเอียด

Read more...

ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อรับงาน (โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจากผลการดำเนินงานโครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดยากจนที่สุดในประเทศไทย)

รายละเอียด

Read more...

การคัดเลือกสถาบันการศึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ

รายละเอียด

Read more...