Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ข่าวสารงานวิจัย  // Browsing posts in ข่าวสารงานวิจัย

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการจ้างเหมาบริการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด วิธีการจัดเก็บข้อมูล และกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัด

ด้วยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการ โดยวิธีคัดเลือกโครงการจ้างเหมาบริการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด วิธีการจัดเก็บข้อมูล และกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรายละเอียดข้อมูลตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะวิธีการและกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัด รายละเอียดเพิ่มเติม แบบข้อกำหนดการจัดจ้างการทำวิจัย (TOR) และหลักเกณฑ์การพิจารณา Download

Read more...

พิธีมอบโล่รางวัลบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 ด้านการวิจัยสายสังคมศาสตร์ กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Read more...

การมอบเงินสนับสนุนหรือเงินรางวัลเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 17.30 น. รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมวันยกย่องชมเชยบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560 พร้อมทั้งมีพิธีมอบรางวัล “EQA Award” ประจำปี 2560 ณ ห้อง EC 5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม: คลิ๊กที่นี่

Read more...

ผลกระทบอุทกภัยต่อภาคการเกษตรไทย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC) โดย ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผศ.ดร. ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงข่าว ประเด็น ผลกระทบอุทกภัยต่อภาคการเกษตรไทย ณ ห้องประชุมศูนย์ติดตามฯ ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร รายละเอียดเพิ่มเติม: คลิ๊กที่นี่

Read more...

ไขมุมภาคเกษตร กับบัตรคนจน จากนโยบายสู่การปฏิบัติ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายวิระโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมแถลงข่าวของ ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC) โดยมี ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผอ.ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงข่าว ประเด็น ผลกระทบจากการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ห้องประชุมศูนย์ติดตามฯ ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

Read more...