คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวสารงานวิจัย

ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษา “โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561