Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ข่าวสารงานวิจัย  // Browsing posts in ข่าวสารงานวิจัย

ขอเชิญส่งหัวข้อการศึกษาวิจัยเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2561

ด้วยสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะจัดการสัมมนาเรื่อง การเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2561 ระหว่าง 23-24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ รายละเอียด

Read more...

ขอให้พิจารณาสัญญาจ้าง แนบท้าย พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้ออกพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รายละเอียด  

Read more...