خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn
ข่าวสารงานวิจัย
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ข่าวสารงานวิจัย  // Browsing posts in ข่าวสารงานวิจัย

ขอเชิญเข้ารับฟังข้อชี้แจงขอบเขตการศึกษาและยื่นข้อเสนอเพื่อจัดทำโครงการจัดทำสถาปัตยกรรม การบริหารจัดการองค์กรด้วย Enterprise Architecture (EA) ของ สศช.ระยะที่ 1

Read more...

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการประเมินผลกึ่งกลางแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

Read more...

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนา โครงการหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Read more...

ขอเชิญยื่นข้อเสนอสำหรับการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

รายละเอียด

Read more...

ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษากิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจ

รายละเอียด

Read more...

ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษากิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่ม

รายละเอียด

Read more...

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่ฯ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายละเอียด

Read more...

ขอเชิญประชุม เพื่อรยงานผลการวิเคราะห์ “ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดออนไลน์ Thaitrade.com”

การแถลงข่าว ”ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดออนไลน์ Thaitrade.com” ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ได้ลงนามตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการเพื่อเสรืมสร้างความเข็มแข็งและประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และนักวิชาการ ของทั้งสองหน่วยงานในการศึกษาและวิจัยด้านเศรษฐกิจการต่างๆ ที่จะนำไปสู่การวางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนาการเกษตรของไทย วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร บางเขน กรุเทพฯ โดยมี นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผูอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ผู้แทน สศก รศ.ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ผู้แทน มก. เป็นผู้รายงาน

Read more...