Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ไม่มีหมวดหมู่  // Browsing posts in ไม่มีหมวดหมู่

การเตรียมความพร้อมภาคเกษตร Smart Farmer กับการเข้าสู่ “ไทยแลนด์ 4.0”

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผอ.ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และ ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ร่วมกันแถลงข่าวในนาม ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KU – OAE Foresight Center : KOFC) ถึงการเตรียมความพร้อมภาคเกษตร Smart Farmer กับการเข้าสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ณ ห้องสมุดคติการ ชั้น 2 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more...

การฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 66″

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 น. ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ / ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 66″ โดย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร

Read more...

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการกลุ่มวิจัย/วิชาการ ประจำปี 2557-2558

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00 น. ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังและเป็นประธานกล่าวปิดงาน การติดตามผลการดำเนินงานโครงการกลุ่มวิจัย / วิชาการ ประจำปี 2557-2558 ณ ห้องประชุม EC 5628 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more...

รายการ คิดเพื่อชาติ TNN2 ตอน บริหารจัดการน้ำอย่างไร ภายใต้การเปลี่ยนแปลง

ในวันที่ 19 เม.ย.59 ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้สัมภาษณ์ เรื่อง การบริการจัดการน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อภาคเกษตรไทย การจัดการน้ำที่ดีของต่างประเทศ การจัดการน้ำของไทยใกล้เคียงเพียงใด และแนวทางในการจัดการน้ำ ในรายการคิดเพื่อชาติ ออกอากาศในเวลา 22.40 น. ทางช่อง TNN2 หรือ 784

Read more...

โครงการอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 น. รศ.ดร. บัณฑิต ชัยวิชญชาติ รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และ อ.ดร.ศักศิ์สิทธิ์ บุศยพลากร หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ กล่าวต้อนรับ คณะครูผู้เข้าร่วมอบรมภายใน โครงการอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างศักายภาพด้านการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” สำหรับครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2559 ณ อาคารปฎิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   ดาวน์โหลดรูปภาพพิธีมอบเกียรติบัตร คลิ๊กที่นี่

Read more...