คลังเก็บหมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567)

ด้วยสำนักงานประกันสังคมมีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

การสมัครขอรับพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ และผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2559

คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแจ้งให้อาจารย์ นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2559 สมัครขอรับการพิจารณารางวัล โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

แสดงความยินดี นาย เลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เข้ารับตำแหน่ง

ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
และผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ได้มอบแจกันดอกไม้สด และร่วมหารือแนวทางการแก้ไขสภาวะเศรษฐกิจ
กับนายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร บางเขน

27102014