Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ไม่มีหมวดหมู่  // Browsing posts in ไม่มีหมวดหมู่

การสมัครขอรับพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ และผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2559

คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแจ้งให้อาจารย์ นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2559 สมัครขอรับการพิจารณารางวัล โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายละเอียด

Read more...

The Future of Foreign Direct Investment and Natural Resources Degradation of Myanmar

FDI & Resource degradation

Read more...

แสดงความยินดี นาย เลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เข้ารับตำแหน่ง

ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ได้มอบแจกันดอกไม้สด และร่วมหารือแนวทางการแก้ไขสภาวะเศรษฐกิจ กับนายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร บางเขน

Read more...