خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn
admin
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

admin  // Posts published by admin

ประกาศรับสมัครขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 3 โครงการ

รายละเอียด

Read more...

ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาฯ

รายละเอียด

Read more...

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวทางและวิธีการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

ด้วย กรมชลประทานได้ดำเนินการว่าจ้างสถาบัน/บริษัทที่ปรึกษา รายละเอียด

Read more...

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ รายละเอียด

Read more...

ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาด้านเทคนิคและด้านราคา

รายละเอียด

Read more...

ขอให้เสนอราคาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ในมิติที่ 2 (คุณภาพการให้บริการ)

ตามที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสุพรรบุรี ได้รับอนุญาตจากสถาบันการศึกษาเสนอรายชื่อ รายละเอียด

Read more...

ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง “CLMVT Sister Cities:จากเมืองคู่มิตรสู่หุ้นส่วนเศรษฐกิจยุคใหม่”

ด้วยศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายละเอียด

Read more...

เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยกับศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส.

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความประสงค์ที่จะจัดจ้างการศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยประเมินผลโครงการชุมชนอุดมสุข” จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขและขอบเขตการศึกษาตามกรอบการจ้างวิจัย (TOR) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  ทั้งนี้ กรุณาส่งราคากลาง ภายในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561  หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฐิติมา ขำม่วง โทรศัพท์ 061-1544623 รายละเอียด

Read more...