admin
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

admin  // Posts published by admin

ขอให้พิจารณาสัญญาจ้าง แนบท้าย พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้ออกพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รายละเอียด  

Read more...

ขอเชิญยื่นข้อเสนอที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ

ด้วยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชัวภาพ (องค์การมหาชน) รายละเอียด

Read more...

ขอเชิญชวนจัดทำข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจฯ

ด้วย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม รายละเอียด

Read more...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อ นักวิจัย

Read more...

ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567)

ด้วยสำนักงานประกันสังคมมีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

Read more...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก และกำหนดการประกาศผล ดังนี้ รายละเอียด

Read more...

ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนสมองแก้ว ครั้งที่ 26

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ค่ายเยาวชนสมองแก้ว ครั้งที่ 26 ให้แก่เยาวชน เน้นการเรียนรู้โลกทั้ง 4 มิติแห่งชีวิตซึ่งได้แก่ “ชีวิต”, “การแก้ปัญหา”, “ความคิดสร้างสรรค์” และ “เทคโนโลยี” ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2561 จัดขึ้น ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยปีเป้าหมายรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรืออายุระหว่าง 9-15 ปี จำนวน 60 คน รายละเอียดเพิ่มเติม

Read more...