Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

admin  // Posts published by admin

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้: ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัด ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ดังนี้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ระยะเวลาการรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560

Read more...

ประกาศการขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย คลิก แบบฟอร์มขอรับทุนอุดหนุนวิจัย คลิก หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย คลิก ระยะเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการ: ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Read more...

ขอเชิญรับฟังสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “How dangerous are drinking drivers now?” Replicating and updating Levitt and Porter

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ เรียนเชิญรับฟังสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “How dangerous are drinking drivers now?” Replicating and updating Levitt and Porter โดย Associate Professor Richard A. Dunn, University of Connecticut วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้อง EC5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (9.30-10.00 น. ลงทะเบียนพร้อมรับเอกสารและอาหารว่าง) ไม่มีค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมที่ caer.ku@gmail.com หรือ โทร 02-561-5037 ต่อ 11

Read more...

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัด ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ดังนี้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ระยะเวลาการรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559

Read more...

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป การเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการ เปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายจากเดิมผ่านสำนักงานบริการวิชาการ เปลี่ยนเป็นผ่านกองคลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียด แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการ ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

Read more...