เรื่องทั้งหมดโดย admin

ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567)

ด้วยสำนักงานประกันสังคมมีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

การสมัครขอรับพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ และผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2559

คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแจ้งให้อาจารย์ นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2559 สมัครขอรับการพิจารณารางวัล โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก และกำหนดการประกาศผล ดังนี้

รายละเอียด

ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนสมองแก้ว ครั้งที่ 26

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ค่ายเยาวชนสมองแก้ว ครั้งที่ 26 ให้แก่เยาวชน เน้นการเรียนรู้โลกทั้ง 4 มิติแห่งชีวิตซึ่งได้แก่ “ชีวิต”, “การแก้ปัญหา”, “ความคิดสร้างสรรค์” และ “เทคโนโลยี” ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2561 จัดขึ้น ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยปีเป้าหมายรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรืออายุระหว่าง 9-15 ปี จำนวน 60 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัด ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ดังนี้

  • ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด
  • ระยะเวลาการรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561