ประกาศ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ คณะเศรษฐศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าอำนวยการโครงการวิจัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการบริหารโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์