กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าอำนวยการโครงการวิจัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการบริหารโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์